Política de Privacitat

Política de Privacitat

La utilització d’aquesta web i dels seus formularis requereix l’acceptació del tractament de les dades de l’usuari d’acord amb aquesta política de privacitat, incloent la recopilació de dades d’accés i l’enviament d’informació comercial per via electrònica.

Responsable del tractament de les dades i informació de contacte
El responsable és: NEGOCIANTS, S.L.U.
Adreça: C/AGULLERS, 7 08003 BARCELONA
Dades de contacte del responsable: 902 327 777; email: rgpd@vilaviniteca.es

Finalitat del tractament de les dades
Les dades es tracten amb l’objectiu de proporcionar accés als continguts en línia de la web així com atendre les sol·licituds dels usuaris del web, portar un registre de visites (adreces IP, dades del navegador, país, pàgina accedida, etc.) a efectes estadístics, aplicar mesures encaminades a la seguretat de la web, i en el seu cas l’enviament d’informació comercial sobre els nostres productes i serveis per via electrònica.
En cas d’emplenar algun dels formularis serà necessari facilitar determinades dades personals, les quals es tractaran per a la finalitat per a la qual es sol·liciten.

Legitimació
Les dades es tracten sobre la base del consentiment de l’usuari, compliment d’obligacions legals.

Destinataris i transferències
Destinataris: NEGOCIANTS, S.L.U. i empreses del grup.
No es preveu la transferència internacional (fora de l’Espai Econòmic Europeu), excepte amb fins d’emmagatzematge, i en tot cas sobre la base de l’existència d’una decisió d’adequació, d’acord amb la existència de garanties adequades, així com entitats adherides a l’acord privacy shield (http://www.privacyshield.gov).

Termini de conservació de les dades
Almenys durant els terminis establerts per la legislació aplicable i en tot cas mentre es mantingui la vigència del consentiment.

Drets de les persones
Els interessats tenen dret a:
• accedir, rectificar i suprimir les seves dades
• sol·licitar la portabilitat de les seves dades,
• oposar-se al tractament o sol·licitar la seva limitació,
• retirar el consentiment prestat, si escau
Per a això poden enviar la seva sol·licitud:
• Per correu electrònic, escrivint a incloent en l’assumpte especificant en l’assumpte la referència “Protecció de dades” a barcelona@vinacoteca.cat.
• Per escrit, dirigint-se a C/AGULLERS, 7 08003 BARCELONA (BARCELONA).
El titular de les dades haurà d’adjuntar a la sol·licitud la fotocòpia del DNI.
També poden realitzar una reclamació davant l’Autoritat de Control de protecció de dades.

Veracitat i actualització de les dades
L’usuari ha d’emplenar els formularis amb dades reals, exactes, completes i actuals. L’usuari no introduirà dades corresponents a una altra persona; entendrà que les dades han estat facilitades pel els seus titulars. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a qualsevol persona a causa de l’emplenament del formulari amb dades falses, inexactes, incompletes, no actualitzades o relatives a una altra persona.
L’usuari haurà de comunicar qualsevol modificació en les dades proporcionades amb la finalitat de mantenir les seves dades degudament actualitzades.

Seguretat de la informació
NEGOCIANTS, S.L.U. ha pres totes les mesures legalment requerides per a la protecció de dades personals; així mateix, ha adoptat tots els dispositius tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés o el robatori de les dades personals facilitades pels usuaris de la web. L’usuari tindrà en compte, no obstant això, que les mesures de seguretat a Internet no són absolutament inviolables.

Menors d’edat
NEGOCIANTS, S.L.U. prohibeix l’ús dels seus serveis web als usuaris menors de catorze anys, excepte consentiment exprés dels seus pares o tutors.
Referent a la botiga online, en aquest cas únicament podran adquirir productes els majors de 18 anys.
En cap cas el menor podrà facilitar dades que permetin obtenir informació sobre els membres del grup familiar, o sobre les característiques del mateix, tal i com dades relatives a l’activitat professional dels progenitors, informació econòmica, dades sociològiques o qualsevol altre, sense el consentiment del titular de tals dades.

Analítiques Web
Aquesta web utilitza diverses analítiques per conèixer la manera en què és buscada, accedida i utilitzada pel públic. Aquestes analítiques poden implicar la recopilació de dades de caràcter personal com per exemple l’adreça IP, la localització de la connexió, la informació sobre el software o hardware de navegació. Aquesta informació no s’associa als usuaris i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir dades estadístiques sobre l’ús de la web de l’empresa.

Utilització de funcions i complements de tercers
Aquesta web pot incorporar funcions i complements proporcionats per tercers per a diverses finalitats, com per exemple:
• Analítiques web de tercers
• Mapes de tercers
• Vídeos de tercers
• Compartició a xarxes socials
• Botons “favorit” “m’agrada” “+1” i similars
Una funció o complement d’un tercer estableix una connexió directa entre el navegador de l’usuari i els dominis d’Internet controlats pel tercer, permetent la descàrrega i execució de la funció.
Així la majoria de complements de tercers recopilen què pàgines visiten els usuaris per conèixer els seus interessos i poder oferir posteriorment publicitat adaptada als mateixos.

Utilització de la funció Google Analytics proporcionada per Google, Inc.
Aquesta web integra funcions analítiques de Google Inc (1600 AMPHITHEATRE PARKWAY, MOUNTAIN VIEW, CALIFÒRNIA, USA) per conèixer la manera en què és buscada, accedida i utilitzada pels usuaris. Per a això, en usar aquesta web el navegador de l’usuari estableix una connexió directa amb els servidors del domini d’Internet google.com i altres dominis de Google. Això permet a Google registrar l’activitat de l’usuari així com informació relativa a la seva adreça IP. Google Analytics fa ús de cookies persistents per elaborar estadístiques anònimes sobre l’ús d’aquesta web, conforme a la següent política de privacitat: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=ca
En utilitzar aquesta web l’usuari dóna el consentiment per al tractament de les seves dades a Google per a les finalitats indicades.

Utilització de funcions proporcionades per Google, Inc.
Aquesta web integra funcions de Google Inc (1600 AMPHITHEATRE PARKWAY, MOUNTAIN VIEW, CALIFÒRNIA, USA) com per exemple vídeos de Youtube, mapes i botons “+1”. Per aquesta raó en utilitzar la web el navegador de l’usuari estableix una connexió directa amb els servidors del domini d’Internet google.com i altres dominis de Google. Això permet a Google conèixer que l’usuari ha visitat la web des de la seva adreça IP. Google fa ús de cookies persistents, emmagatzematge local i emmagatzematge local de Flaix en el dispositiu de l’usuari, per a diverses finalitats incloent la recopilació de l’activitat de l’usuari en Internet per oferir-li publicitat adaptada als seus interessos, conforme a les seves polítiques de privacitat: http://www.google.es/intl/es/policies/privacy/

En utilitzar aquesta web l’usuari dóna el consentiment per al tractament de les seves dades a Google per a les finalitats indicades.

 

 

ESPAÑOL:

 

Política de Privacidad

La utilización de esta web y de sus formularios requiere la aceptación del tratamiento de los datos del usuario conforme a esta política de privacidad, incluyendo la recopilación de datos de acceso y el envío de información comercial por vía electrónica.

Responsable del tratamiento de los datos e información de contacto
El responsable es: NEGOCIANTS, S.L.U.
Dirección: C/AGULLERS, 7 08003 BARCELONA
Datos de contacto del responsable: 902 327 777; email: rgpd@vilaviniteca.es

Finalidad del tratamiento de los datos
Los datos se tratan con el objetivo de proporcionar acceso a los contenidos en línea de la web así como atender las solicitudes de los usuarios de la web, llevar un registro de visitas (direcciones IP, datos del navegador, país, página accedida, etc) a efectos estadísticos, aplicar medidas encaminadas a la seguridad de la web, así como en su caso enviarle por medios electrónicos información comercial sobre nuestros productos y servicios.
En caso de cumplimentar alguno de los formularios será necesario facilitar determinados datos personales, los cuales se tratarán para la finalidad para la que se solicitan.

Legitimación
Los datos se tratan en base al consentimiento del usuario, cumplimiento de obligaciones legales, en su caso para la ejecución de un contrato o precontrato.

Destinatarios y transferencias
Destinatarios: NEGOCIANTS, S.L.U. y empresas del grupo.
No se prevé la transferencia internacional (fuera del Espacio Económico Europeo), salvo con fines de almacenamiento, y en todo caso en base a la existencia de una decisión de adecuación, en base a la existencia de garantías adecuadas, así como entidades adheridas al acuerdo privacy shield (http://www.privacyshield.gov).

Plazo de conservación de los datos
Al menos durante los plazos establecidos por la legislación aplicable y en todo caso mientras se mantenga la vigencia del consentimiento.

Derechos de las personas
Los interesados tienen derecho a:
• acceder, rectificar y suprimir sus datos
• solicitar la portabilidad de sus datos,
• oponerse al tratamiento o solicitar su limitación,
• retirar el consentimiento prestado, en su caso
Para ello pueden enviar su solicitud:
• Por correo electrónico, escribiendo a incluyendo en el asunto especificando en el asunto la referencia “Protección de datos” a barcelona@vinacoteca.cat.
• Por escrito, dirigiéndose a C/AGULLERS, 7 08003 BARCELONA (BARCELONA)
El titular de los datos deberá adjuntar a la solicitud la fotocopia de su DNI.
También pueden realizar una reclamación ante la Autoridad de Control de protección de datos.

Veracidad y actualización de los datos
El usuario debe rellenar los formularios con datos verdaderos, exactos, completos y actuales. El usuario no introducirá datos correspondientes a otra persona; presumirá que los datos han sido facilitados por el titular de los mismos. El usuario será el único responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto que pudiera ocasionar a cualquier persona a causa de la cumplimentación del formulario con datos falsos, inexactos, incompletos o no actualizados o relativos a otra persona.
El usuario debe comunicar cualquier modificación en los datos proporcionados con el fin de mantener sus datos debidamente actualizados.

Seguridad de la información
NEGOCIANTS, S.L.U. ha tomado todas las medidas legalmente requeridas para la protección de datos personales; asimismo, ha adoptado todos los dispositivos técnicos a su alcance para evitar la pérdida, el mal uso, la alteración, el acceso o el robo de los datos personales facilitados por los usuarios de la web. El usuario tendrá en cuenta, sin embargo, que las medidas de seguridad en Internet no son absolutamente inviolables.

Menores de edad
NEGOCIANTS, S.L.U. prohíbe el uso de sus servicios web a los usuarios menores de catorce años, salvo consentimiento expreso de sus padres o tutores.
En relación a la tienda en línea, únicamente podrán adquirir productos los mayores de 18 años.
En ningún caso el menor podrá facilitar datos que permitan obtener información sobre los demás miembros del grupo familiar, o sobre las características del mismo, como los datos relativos a la actividad profesional de los progenitores, información económica, datos sociológicos o cualesquiera otros, sin el consentimiento de los titulares de tales datos.

Analíticas Web
Esta web emplea diversas analíticas para conocer la manera en que es buscada, accedida y utilizada por el público. Estas analíticas pueden implicar la recopilación de datos de carácter personal como por ejemplo la dirección IP, la localización de la conexión, la información sobre el software o hardware de navegación, etc. Esta información no se asocia a los usuarios y se utiliza con la finalidad exclusiva de obtener información estadística sobre el uso de la web de la empresa.

Utilización de funciones y complementos de terceros
Esta web puede incorporar funciones y complementos proporcionados por terceros para diversas finalidades, como, por ejemplo:
• Analíticas web de terceros
• Mapas de terceros
• Vídeos de terceros
• Compartición en redes sociales
• Botones “favorito” “me gusta” “+1” y similares
Una función o complemento de un tercero establece una conexión directa entre el navegador del usuario y los dominios de Internet controlados por el tercero, permitiendo la descarga y ejecución de la función.
Asimismo, la mayoría de complementos de terceros recopilan qué páginas visitan los usuarios para conocer sus intereses y poder ofrecerle posteriormente publicidad adaptada a los mismos.

Utilización de la función Google Analytics proporcionada por Google, Inc.
Esta web integra funciones analíticas de Google Inc (1600 AMPHITHEATRE PARKWAY, MOUNTAIN VIEW, CALIFORNIA, USA) para conocer la manera en que es buscada, accedida y utilizada por los usuarios. Para ello, al usar esta web el navegador del usuario establece una conexión directa con los servidores del dominio de Internet google.com y otros dominios de Google. Esto permite a Google registrar la actividad del usuario así como información relativa a su dirección IP. Google Analytics hace uso de cookies persistentes para elaborar estadísticas anónimas sobre el uso de esta web, conforme a la siguiente política de privacidad: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=es
Al utilizar este la web el usuario consiente el tratamiento de sus datos por Google en la forma y para los fines indicados.

Utilización de funciones proporcionadas por Google, Inc.
Esta web integra funciones de Google Inc (1600 AMPHITHEATRE PARKWAY, MOUNTAIN VIEW, CALIFORNIA, USA), como por ejemplo vídeos de Youtube, mapas y botones “+1”. Para ello, al usar la web el navegador del usuario establece una conexión directa con los servidores del dominio de Internet google.com y otros dominios de Google. Esto permite a Google conocer que el usuario ha visitado la web desde su dirección IP. Google hace uso de cookies persistentes, almacenamiento local y almacenamiento local de Flash en el dispositivo del usuario, para varias finalidades incluyendo la recopilación de la actividad del usuario en Internet para ofrecerle publicidad adaptada a sus intereses, conforme a sus políticas de privacidad: http://www.google.es/intl/es/policies/privacy/
Al utilizar este la web el usuario consiente el tratamiento de sus datos por Google en la forma y para los fines indicados.